Läs årsmötesprotokollet

Utdrag från styrelsemöte den 9 maj 2005

Sammandrag av Värmlands Idrottshistoriska Sällskaps styrelseprotokoll 2005-05-09
Närvarande:     Harald Alvers, ordförande
                          
Per-Anders Persson
                           Rolf Bylund
                           Håkan Halstensson
                          
Kjell Emanuelsson
                           Ingvar Carlsson
                           Lennart Sundberg
                           Mona Råberg.
Den ekonomiska rapporten gicks igenom och lades till handlingarna.

VISaren
Nr 2 skickas ut vecka 24 och handlar om Karlstads Kommun.
Nummer 3 handlar om Eda, ska utkomma 15 september. Håkan är nummeransvarig
Nummer 4 -- julnumret -- ska handla om Kil. Björn Olestig och
Rolf Bylund blir nummeransvariga.
Caféer
21 maj arrangeras ett café i Skoga Bygdegård, Lennart Sundberg representerar VIS.
28 september 18.30 ett Eda-café i Charlottenbergs bibliotek. (Kollision uppstått nytt datum meddelas senare).
Två caféer planeras i Karlstad i höst..
Ett fotbollscafé har genomförts i Degerfors och ett Paralympics-café i Karlstad.

Kansliet
Från 1 juni är Mona Råberg fast anställd av VIS på heltid. 
Rapporter

Keeper fyller 13 juni 50 år i journalistbranschen och inbjöd till öppet hus på Segerfors gård.
Harald rapporterade om kontakterna med VIF om 100-årsjubileet 2008.
Harald tackade också kommittén för Idrottsvetarna för gott arbete, det var en bra tävling som fick mycket uppmärksamhet. Ombuden runt om i Värmland ska också få ett tack. Det är också angeläget att tävlingen fortsätter i framtiden.
 
Nästa sammanträde

Beslöts att hålla detta onsdagen 1 juni hos Keeper i Segerfors.


Utdrag från styrelsemöte den 16 februari 2005:

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Värmlands Idrottshistoriska Sällskap, onsdagen
den 16 februari 2005 på Idrottens Hus LG8 i Karlstad.

Närvarande:
Alf Davidsson, ordf. Bertil Ackerot,
Rolf Bylund, Monica Råberg, kassör
Lennart Sundberg, Håkan Halstensson, sekr.
Kjell "Keeper" Emanuelsson, Ingvar Carlsson,
Kjell Fredriksson, hedersledamot,
Lennart Ekenberg under § ekonomi / medlemmar

Föregående mötes protokoll.
Protokollet från 050117 gicks igenom justerades och lades till handlingarna.

Årsmötet
Lokalen bokad det blir konferenslokalerna på idrottens Hus , LG 8 i Karlstad.
Årsmötet utannonseras i nr 1 / 2005 av VISaren som utkommer den 15 mars.
I detta nummer presenteras, 2004 års verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse liksom verksamhetsplan för 2005.
Programmet Alf Davidsson inleder före årsmötesförhandlingarna och därefter mixas fikat med Per-Olof Johanssons historiebeskrivning om tungviktsboxaren Ingemar Johansson.

Ekonomi och medlemmar
Kassören Mona assisterad av ekonomikonsulten Lennart Ekenberg presenterade det ekonomiska läget per 20041231 och budgetförslag för 2005.

Arbetsgruppen för idrottsvetartävlingen beviljades ett anslag till annonsering.

VISaren
Nr 1 2005 har Degerfors kommun

Nr 2 2005 har Karlstad kommun

Nr 3 2005 har Eda kommun

Nr 4 2005 har Kils kommun.

Löfbergs Lila Arena - LLA
Guideutbildningen har ännu inte kommit igång. I samband med KIFs årsmöte den 23/2 kommer erbjudandet att gå guideutbildningen att presenteras.

Caféer.
26/4 kl. 1830 Paralympicscafé på LG8 i Karlstad då KIF i samarbete med Värmlands Handikappidrottsförbund har värmländska handikappolympier i panelen.
Idrottscafé planeras i Årjängs kommun.
Idrottscafé i Degerfors i samband med utgivningen av VISaren nr 1 / 2005 Caféansvarig Kenneth Jansson som jobbar vidare med datum, lokal och lokal värd.

Rapporter:
Bertil rapporterade från träff med Värmlands Idrottsförbund den 26 jan. där VIF framfört önskemål om VIS hjälp med att ge ut en bok om idrottsförbundets 100 år som skall jubileras år 2008. 100 årsdagen firas den 9 febr.

Museet har också intresse av att presentera en utställning om värmländsk idrott under 100 år i samband med årsskiftet 2007 / 2008 och i samband med utställningen ordna caféer och seminarier kring den värmländska idrotten. Ett samarbete i detta bör etableras med VIF, KIF och SISU idrottsutbildarna.

Ingvar Carlsson rapporterade att han blivit uppringd av Nisse Jansson på Fotbollsakademien i Degerfors och fått förfrågan kring ev. samarbete med VIS i frågor om idrottshistoria och idrottslitteratur. Mötet anser att detta är en mycket viktig kontakt och uppdrar till Ingvar att bevaka VIS intressen.

Kommande styrelsemöte
Måndagen den 21 mars kl.17.00 på Idrottens Hus, LG8 i Karlstad.

Hurra, hurra
Strax innan mötet avslutades skymtades Göte Asp i korridoren. Ordföranden tog tillfället och kallade in Göte. Ett fyrfaldiga leve utropades för jubilarerna, dels för Götes 75 år och för Keepers 65 år.


Alf Davidsson, Håkan Halstensson,
ordförande sekreterare

 

 

 

Utdrag från styrelsemöte den 17 januari i Idrottens Hus

Närvarande:
Alf Davidsson, ordf.
Bertil Ackerot
Rolf Bylund.
Håkan Hallstensson
Ingvar Carlsson
Kjell Emanuelsson
Monica Råberg
Lennart Sundberg
Lennart Ekenberg, ekonomikonsult
Kjell Fredriksson, hedersledamot

Nästa nr av VISaren kommer att handla om Degerfors Kommun.

Medlemsmatrikel kommer att utges varje år. Den delas ut på årsmötet
eller kan beställas från vårt kansli mot portokostnad (20:-), tfn 054-13 28 75.

Caféer under planering under våren är i Degerfors med VIS som värd.
Ett paralympiccafé i Karlstad med Karlstads Idrottshistoriska Förening som värd.

Vår utställning i Löfbergs Lila Arena har fått en uppfräschning

Två böcker är under arbete med Rolf Bylund och James Falkman som författare.
Rolf Bylunds bok beräknas vara klar till årsskiftet 05/06.

"Årets idrottsvetare 2005" genomförs av en kommitté bestående av Anders Ajaxson,
Lennart Sundberg och Björn Olestig. Se pressrelease.


Utdrag ur:

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Värmlands Idrottshistoriska Sällskap, onsdagen den 21 april 2004 kl. 17.00 - 19.30 på Idrottens Hus,
Kasernhöjden, Karlstad.

Närvarande: Alf Davidsson, ordf.
Bertil Ackerot,
Kjell Emanuelsson,
Lennart Sundberg,
Rolf Bylund,
Kenneth Jansson
Håkan Halstensson, sekr.


§ 5 VISaren 2004.
Nr 2 - tema Munkfors. Nummeransvarige Lennart Sundberg har det mesta under kontroll.
Nr 3 - tema Storfors. Nummeransvarig Rolf Bylund och redaktör Ingvar Carlsson. Rolf rapporterar att jobbet är igång. Manusstopp är 040801 och utgivningsdatum i god tid före Rikskonferensen i Karlstad 11-12 september.

§ 6 Caféer 2004.
K = klara, P = planeras, Ö = önskas G = genomförd
K Tisdagen den 27 april kl. 18.30 Fryxellska skolan i Sunne. Skolidrottscafé.
Skolidrottsförbundet gör inbjudan och VIS-värdar Lennart Sundberg och Håkan Halstensson.
K Idrottscafé den 28 april kl. 18.30 Acta, Älvgatan 5 i Karlstad då Karlstads Idrottshistoriska Förening skall bildas.
VIS representeras av ordf.
Alf Davidsson och Kjell Fredriksson.
K Idrottscafé på Munkfors Förenings och Konferenscenter onsdagen den 1 september kl. 18.30 Lennart S planerar
vidare.
K Värmlands Bandyförbund kommer att högtidlighålla bildandet av förbundet 1934. Den 4:e november
Kl. 18.30 genomförs nostalgikväll / bandycafé i Värmlands Idrottsförbunds nya lokaler på Lagergrens gata 8 i
Karlstad
P Idrottscafé i Storfors i samband med utgivningen av VISaren nr 3 / 2004 Caféansvarig Ingvar
Carlsson jobbar vidare med datum, lokal och lokal värd.
P Idrottscafé i Årjäng i samband med utgivningen av VISaren nr 4 / 2004. Alf D planerar vidare.
Ö Idrottscafé i Arvika i oktober. Planeringsansvarig ”Keeper”.

§ 7 Rikskonferensen
Planeringsgruppen har haft två hektiska dagar. Igår besök i Borås och sammanträffande där med Olof Toftby ordf. för Borås Idrottshistoriker samt att man idag haft planeringsmöte. Ett detaljprogram kommer att arbetas fram och kommer att vara infört i nästa nummer av VISaren.
Deltagarpriset är 600 kr. Arrangemanget genomförs på bl. a på Värmlands Museum som ställer lokalerna delvis gratis till förfogande.

§ 8 LLA
Utställningen i LLA skall placeras om och arbeten skall göras i resp. monter. Viktigt att frivilliga krafter ställer upp och hjälper till med detta.
Uppdrogs bl. a till Alf att i samband med idrottscafét hos Karlstads Idrottshistoriska förening 040428 efterlysa dessa krafter.
I LLA har tre lagbilder försvunnit.
Uppdrogs till Lennart att undersöka vilka bilderna är som försvunnit och ett snarast återställa "väggen" i ursprungligt skick.

§ 9 Karlstads Idrottshistoriska Förening
Föreningen har sitt första café onsdagen den 28 april och i samband med detta hoppas man kunna formellt bilda föreningen. Stadgar är framtagna och interimsstyrelsen har gjort ett bra arbete och har gett VIS löfte om diverse "tjänster" i samband med VIS-arrangemang och aktiviteter i LLA.


§ 10. Planeringsdag på Frykenstrand.
Fredagen den 4 juni med start kl. 09.00 fram till ca kl. 17.00 genomför VIS en planeringsdag.
Förutom styrelsen uppdrogs till ordföranden att inbjuda hedersledamöter, Björn Fielding från valberedningen, Kjell-Åke Andersson, revisor och Karl-Uno Richardsson "annonsjägare".
Arbetsschema för dagen utarbetas av presidiet.

§ 13 Nästa möte
040604 kl. 09.00 på Frykenstrand i Sunne – planeringsmöte.

§ 14. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 19.30.

Alf Davidsson Håkan Halstensson
ordförande sekreterare