Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Värmlands Idrottshistoriska Sällskap, måndagen
den 29 mars 2004 kl. 17.00 - 18.00 på Nya Wermlands-Tidningens lokaler i Karlstad.
Närvarande:
Alf Davidsson, ordf.
Rolf Bylund,
Bertil Ackerot ,
Kjell Emanuelsson,
Ingvar Carlsson,
Monica Råberg,
Lennart Sundberg,
Håkan Halstensson, sekr.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Dagordning
Dagordningen gällde dagens årsmöte och ev. övriga frågor.
Kjell Fredriksson kommer att ge en 20-års resumé över VIS verksamhet.
Årsmötets föredrag kommer Anders Borgström att hålla och kommer att handla om IF Göta 100 år.

§ 3 Valberedningen förslag
Ordföranden presenterade valberedningens förslag inför årsmötet.
Inga avsägelser föreligger och valberedningen föreslår omval på samtliga platser.
Styrelsen föreslår Björn Fielding och Åke Samuelsson som nya i valberedningen.
Till ordförande för årsmötet föreslår valberedningen Gunnar Törnqvist, Skoghall.

§ 4 Parentation
Ordförande föredrog sitt förslag till parentation. Endast John Jonsson som var ”en av de 13” vid VIS bildande kommer att nämnas vid namn.

§ 5 Övriga frågor ang. årsmötet.
”Tryckfelsnisse” har varit framme i resultaträkningen för 2003.
Resultat 20030101-20031231 skall vara –8 422,83.
Så och i revisionsberättelsen där – resultatöverskott på 8.422:83 ändras till
Resultatunderskott på 8.422:83.
Under övriga ärenden:
Bertil Ackerot kommer att informera om medflytten av vårt kansli till nya Idrottens Hus på Lagergrens gata 8 och om vår fortsatta utställning på Löfbergs Lila Arena.
Mona Råberg att informera om vår nya medlemsmatrikel och
Kjell Fredriksson om Rikskonferensen som VIS ansvarar för och genomför i Karlstad under hösten 2004.
Harald Alvers kommer att informera om nybildade Karlstads Idrottshistoriska Förening.
Alf Davidsson kommer att avtacka Maria och Stefan för deras tid på vårt kansli.

§ 6 Inbjudan Örebro.
Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap inbjuder till invigning av ny utställning i Örebro Läns Museum den 31 marsk kl 15.00. Tyvärr finns ingen i styrelsen som kan närvara.

§ 7 Föregående mötes protokoll.
Protokollet från VIS styrelsemöte 040308 godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Övriga frågor.
Nästa café genomförs i Sunne onsdagen den 27 april – Skolidrottscafé.
Mona Råberg och Alf Davidsson ansvarar för att ansökan om bidrag från Region Värmland.

§ 9 Avslutning
Ordf. Alf Davidsson avslutade mötet k.l 18.00 och hälsade välkommen till årsmötet.

Alf Davidsson Håkan Halstensson
ordförande sekreterare

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Värmlands Idrottshistoriska Sällskap, måndagen den 29 mars 2004 kl. 21.15 - 21.30 på Nya Wermlands-Tidningen, Karlstad.

Närvarande: Alf Davidsson, ordf.
Bertil Ackerot,
Lennart Sundberg,
Kjell Emanuelsson,
Ingvar Carlsson,
Monica Råberg,
Håkan Halstensson, sekr.

.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Konstituering av styrelsen
De olika posterna fördelades inom styrelsen: Bertil Ackerot, v.ordf. Mona Råberg, kassör, Håkan Halstensson, sekreterare, Ingvar Carlsson, vice sekreterare. Med andra ord ingen förändring från tidigare.


§ 3 Bank och postärenden
Mötet beslutade ge Monica Råberg, kassör och ordföranden Alf Davidsson fullmakt att var för sig teckna firma för Värmlands Idrottshistoriska Sällskap.

§ 4 Övriga ärenden
Eftersom VISkansliet tills vidare är obemannat så har telefonen vidarekopplats hem till Bertil Ackerot.
Posthanteringen och mottagandet av mailen sköts tills vidare av Mona Råberg.
Hemsidan har Maria lovat att tills vidare hjälpa oss med.

§ 5 Gåvor
Som gåva har VIS via Gunnar Semneby erhållit en historisk bok om skytteföreningarna i Karlstad.
Som gåva har VIS via Torsby fritid erhållit en videotape inspelad vid idrottsgalan i Torsby 040131.

§ 6 Nästa möte
Styrelsen kallas till nästa möte tisdagen den 21 april kl. 17.00 på Kasernhöjden i Karlstad.

§ 7 Avslutning
Ordföranden tackade och av slutade mötet kl. 21.30.

Alf Davidsson Håkan Halstensson
ordförande sekreterare