Protokoll för vid årsmöte med Värmlands
Idrottshistoriska Sällskap måndagen
den 29 mars, 2004, kl. 18.30 - 21.30
på Nya Wermlands-Tidningen, Karlstad.
Närvarande 40 medlemmar.

§ 1 Mötets öppnande
Sällskapets ordförande Alf Davidsson hälsade välkommen via ett slag med ordförandeklubban i bordet.
Välkommen till det årsmöte som skall fira sällskapets 20 år. Om två dagar den 31 mars är det jubileumsdagen. Planerna var att vi skulle genomföra årsmötet på årsdagen men det finns fler jubilarer. Svenska Fotbollförbundet firar i år 100 år och just på vår jubileumsdag spelas en TV-sänd jubileumslandskamp mellan Sverige och England, ett England som leds av Torsbysonen Sven-Göran ”Svennis” Eriksson och därav vår flytt av Årsmötet.
Alf Davidsson föredrog programmet för kvällen:
20-årskavalkad signerad Kjell Fredriksson,
Årsmötesförhandlingar,
Förtäring
IF Göta 100 år i år – kåseri av Anders Borgström.
VIS gästbok plockades fram och de 40-talet medlemmarna skrev in sig i boken.
Kjell Fredriksson presenterade VIS verksamhet under de 20 åren.
- ”De 13” som var med om bildandet den 31 mars 1984 presenterades. Initiativtagare var Lars Gustavsson och James Falkman. Ovissheten var stor hur uppslutningen skulle bli. ”De 13” utsåg Lars Gustavsson till VIS första ordförande. Anledningen till det idrottshistoriska intressets uppvaknande var Värmlands Idrottsförbunds 75-årsjubileum och en utställning tillsammans med Värmlands Museum. Bildandet av VIS var historiskt även för Sverige och VIS kom i många fall att bli föregångare till andra distrikt. Än idag är vi föregångare vad det gäller våra idrottscaféer och tidningen VISaren är ”Sverigebäst” .
Intervjuverksamheten har varit framgångsrik och bland våra alster finns flera mycket värdefulla intervjuer.
VIS-logon kom till 1988.
1990 kom VIS årsbok – en raritet idag för dem som har den i sin ägo.
1992 fick en av VIS-styrelsens medlemmar, nämligen Kjell ”Keeper” Emanuelsson landstingets
folkrörelsestipendium,
För 15 år sedan kom vår nuvarande ordförande in i VIS styrelse som ledamot. Sedan 10 år tillbaka är
han ordförande.
Projekten i VIS har varit flertaliga. Några har varit mycket lyckosamma medan andra har fått svårt att få
genomslagskraft.
Vårt kansli har i stort följt idrottsförbundets flyttningar runt om i Karlstad. De senaste åren har vi varit
bofasta på Löfbergs Lila Arena med kansli och utställningar.
Då VIF m.fl. vid halvårsskiftet flyttar till nya fräscha lokaler på Lagergrens gata 8 i Karlstad så flyttas vårt
kansli dit medan utställningen blir kvar i Löfbergs Lila Arena.
Under fjolåret fick Värmlands Idrottshistoriska Sällskap uppmärksamhet då VIS förärades Landstingets
Folkrörelsestipendium på 25.000 kr.
Under åren har idrottshistoriska föreningar bildats i Karlskoga och Kristinehamn och i början av detta år har
också en idrottshistorisk förening i Karlstad sett dagens ljus.
Kjell avslutade med att vi skall vara stolta över Värmlands Idrottshistoriska Sällskap och se ljust på framtiden.

Ordf. Alf Davidsson tackade Kjell för hans resumé. Därefter pålystes en stunds stillhet som ägnades de medlemmar som under året gått bort, däribland en av ”de 13” John Jonsson, Östra Ämtervik.

§ 2 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Ordf. redogjorde för på vilket sätt kallelse utgått.
Mötet godkände utlysandet.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Gunnar Törnqvist valdes till ordförande och Håkan Halstensson till sekreterare

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Utsågs Åke Heljh och Kjell Strömberg.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordf. gick igenom verksamhetsberättelsen punktvis. Varefter verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 6 Ekonomisk berättelse
I den ekonomiska berättelsen hade ett tryckfel uppstått. Resultat 20030101-20031231 skall vara
-8 422,83. Alltså minustecknet framför summan. Efter justeringen godkändes den ekonomiska berättelsen.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse som föreslog full ansvarsfrihet för styrelse och kassör för det gångna verksamhetsåret godkändes efter justering som föranletts av den ekonomiska berättelsen. Alltså ……..ett resultatunderskott på 8.422,83. Efter denna justering godkändes revisorernas berättelse.

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning
Denna föredrogs och fastställdes av årsmötet.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet instämde i revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår.
Mötesordf. kommenterade planerna för nästa år. Han poängterade också att tryckfelsNisse skrivit
Summa intäkter 185 500,00. Rätt summa skall vara 285 500,00. Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget efter justeringen.

§ 11 Årsavgift 2005
Mötet beslutade följand avgifter för 2005:
Enskild medlem 100 kr Föreningar 150 kr
Förbund / myndighet 250 kr Ständigt medlemskap 1.000 kr

§ 12 Val av ordförande för ett år
Valberedningen föreslog omval på Alf Davidsson.
Mötet beslutade enhälligt att välja Alf Davidsson till ordförande.

§ 13 Val av 4 styrelseledamöter för två år.
Valberedningens förslag: Omval på Monica Råberg, Rolf Bylund, Lennart Sundberg och Ingvar Carlsson.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14 Val av två revisorer och en suppleant för ett år.
Omvaldes på valberedningens förslag. Kjell-Åke Andersson och Helge Gullö som ordinarie med Majvor Olsson som suppleant.

§ 15 Val av valberedning
Mötet beslutade att som ersättare för avlidna John Johnsson välja Björn Fielding. Karl-Uno Richardsson och Gösta Andersson förnyat förtroende. Gösta avböjde återval och i hans ställe valdes Åke Samuelsson.
Fielding valdes till sammankallande.

§ 16 Förslag till årsmötet
Inga förslag hade inkommit till årsmötet.

§ 17 Övriga frågor
Bertil Ackerot berättade om
VIS planer om kansliflytt till Lagergrens gata 8,
VIS behov av frivilliga personer som ställer upp och hjälper till med utställningen i Löfbergs Lila Arena.
Monica Råberg om
VIS nya medlemsmatrikel som finns att hämta på kansli eller kan beställas och fås mot portokostnad.
Kjell Fredriksson om
den idrottshistoriska rikskonferensen som genomförs i Karlstad den 11-12 september 2004. Detaljprogram kommer i VISaren 2/2004.
Harald Alvers om
de planer som Karlstad Idrottshistoriska Förening har för framtiden.

§ 18 Avslutning
Alf Davidsson tackade mötesordföranden Gunnar Törnqvist för bra genomfört årsmöte, tackade för förnyat förtroende att få fortsätta vara VIS ordförande ytterligare ett år.
Han tackade styrelsen för gott samarbete likaså hedersledamöterna James Falkman , Kjell Fredriksson och Orvar Grundström.
Maria Sandelin som under en tid varit värdefull kanslist för VIS avtackades med boken Gå På Stå Pall.
Han avtackade Gösta Andersson med blomsterbukett för förtjänstfullt arbete i valberedningen.
Gösta i sin tur tackade med visdomsorden – lev och lär så du blir vis, livet går ej i repris.

Efter årsmötesförhandlingarna kåserade Anders ”Lill-Pampen” Borgström över 100 årsfirande IF Götas enorma verksamhet genom åren.

Alf Davidsson tackade Anders och önskade honom och IF Göta lycka till med 100-årsjubiléet och Friidrotts-SM som de skall ansvara för 6 – 8 augusti 2004.

Gunnar Törnqvist Håkan Halstensson
ordförande sekreterare


Åke Heljh Kjell Strömberg
justerare justerare