Protokoll fört vid årsmöte med Värmlands Idrottshistoriska Sällskap måndagen den 18 april 2005, kl 18.30 - 21.15 i Idrottens Hus i Karlstad.

 

Närvarande cirka 40 medlemmar.

 

Årsmötet inleddes med ett kåseri om boxaren Ingemar Johansson av Per-Olof Johansson från Karlskoga. Ett uppskattat inslag i ord och bild, till och med film, som gav en ovanlig inledning på årsmötet. Han kände sig glad och stolt att få berätta om Ingo i detta sammanhang. "Keeper" Emanuelsson och Karl-Uno Rickardsson avslutade med egna Ingo-minnen.

 

 

§1 Mötets öppnande

Ordförande Alf Davidsson hälsade välkommen och påminde om skillnaden mellan VIS startår 1984 och i dag. Medlemsantalet är i dag cirka 900 och hans förhoppning är att det ska gå över ett tusen under året. Han påminde också om de 12 idrottscaféer som anordnats runt om i Värmland under året och litet andra speciella saker för det gångna året. VIS har flyttat från Löfbergs Lila Arena, har numera också ett bemannat kansli.

OS-boken fick fin publicitet, rikskonferensen i september där ett riksförbund bildades var kanske höjdpunkten, men han påminde också om att en idrottshistorisk förening också bildats i Karlstad. I framtiden är bland annat två nya böcker under produktion och Värmlands idrottsförbunds 100-årsjubileum där VIS kommer att spela en viss roll.

 

§2 Parentation

Ordförande tände ett ljus och påbjöd en tyst stund för under året bortgångna medlemmar. Bland andra Gunnar Rosbro, Karlskoga, med många styrelseår i VIS bakom sig och som också var med om att skapa den tidning VIS numera ger ut.

 

§3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Ordförande redogjorde för på vilket sätt kallelse utgått. Mötet godkände utlysandet.

 

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Kjell-Åke Andersson valdes till ordförande och Ingvar Carlsson till sekreterare.

 

§5 Val av två justerare

James Falkman och Åke Samuelsson utsågs.

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande gick igenom planen punktvis varefter den godkändes.

 

§7 Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen godkändes.

 

§8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föreslog full ansvarsfrihet för styrelse och kassör för det gångna verksamhetsåret och den godkändes.

 

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Godkändes.

 

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet instämde i revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§11 Verksamhetsplan och budget för nästa år

Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget.

 

§12 Årsavgifter för 2006

Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter; enskild medlem 100 kr, ständig medlem 1000 kr, förening 150 kronor och förbund/myndighet/annan organisation 250 kr.

 

§13 Val av ordförande för ett år

Alf Davidsson hade avsagt sig om val och valberedningen föreslog Harald Alvers som ny ordförande. Årsmötet beslutade enhälligt att välja Alvers till ordförande.

 

§14 Val av fyra styrelseledamöter för två år

Bertil Ackerot, vice ordförande, hade bett att få ta "time out". Valberedningens förslag var att han skulle ersättas av Per-Anders Persson, samt omval på Kjell Emanuelsson, Håkan Halstensson och Kenneth Jansson. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Alf Davidsson föreslog på grund av Mona Råbergs ändrade arbetsuppgifter -- anställd kanslist -- att hon bör kvarstå i styrelsen som verkställande styrelseledamot. Årsmötet hade inget att invända mot detta.

Valberedningen har också erbjudit Berith Sande att hjälpa till i styrelsen i mån av tid och att hon också adjungeras till styrelsen för specifika uppdrag. Ingen invändning mot detta heller.

 

§15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år

På valberedningens förslag omvaldes Kjell-Åke Andersson och Helge Gullö med Majvor Olsson som suppleant.

 

§16 Val av valberedning

Årsmötet omvalde Björn Fielding, Karl-Uno Rickardsson och Åke Samuelsson.

 


§17 Förslag till årsmöte

Bertil Ackerot föreslog att Alf Davidsson skulle väljas till hedersledamot i VIS. Ingen hade något att invända mot förslaget.

 

§18 Övriga frågor

Anders Ajaxson berättade om Idrottsvetarna som vid årsmötet var framme vid semifinalerna. han menade också att detta försök har utfallit till belåtenhet och föreslog en fortsättning nästa år, kanske som en tävling för tvåmannalag.

Nyvalde ordföranden Harald Alvers passade på att gratulera födelsedagsbarnen Bertil Ackerot, 75, och Håkan Halstensson, 60.

Rolf Bylund följde upp med att tacka Bertil Ackerot för dennes insats i styrelsen under sex år. Engagemang, ekonomisk sinnelag och dådkraft har enligt Bylund varit Ackerots stora tillgångar.

Bylund tackade också Alf Davidsson för hans 15 år i styrelsen, varav elva som ordförande. Kunnighet, uthållighet och vänlighet var enligt Bylund Alfs framgångsrecept.

Även kassören Mona Råberg och övriga styrelsen fick ett tack för sina insatser.

 

§19 Avslutning

Harald Alvers avslutade årsmötet och tackade än en gång för förtroendet han fått.

 

 

 

 

 

 

Kjell-Åke Andersson                                                          Ingvar Carlsson

ordförande                                                                          sekreterare

 

 

James Falkman                                                                 Åke Samuelsson

justerare                                                                              justerare