VIS verksamhetsberättelse 2004

 

ÅRSMÖTE.

Årsmötet hölls den 29 mars 2004 i Nya Wermlands-Tidningens lokaler i Karlstad.

C:a 40 medlemmar hade mött upp.

Innan årsmötet presenterade hedersledamoten Kjell Fredriksson VIS verksamhet under de 20 åren sedan sällskapet bildades.

”De 13” som var med om bildandet den 31 mars 1984 presenterades. Erling Andersson, Björn Carlsson, Karin Eles, James Falkman, Kjell Fredriksson, Märta och Orvar Grundström, Lars Gustavsson, Janåke Halth, Holger Jansson, John Johnsson, PO Jörnmark och Tage Segolsson.

Initiativtagare var Lars Gustavsson och James Falkman. Ovissheten var stor hur uppslutningen skulle bli. ”De 13” utsåg Lars Gustavsson till VIS första ordförande. Anledningen till det idrottshistoriska intressets uppvaknande var Värmlands Idrottsförbunds 75-årsjubileum och en utställning tillsammans med Värmlands Museum. Bildandet av VIS var historiskt även för Sverige och VIS kom i många fall att bli föregångare till andra distrikt. Än idag är vi föregångare vad det gäller våra idrottscaféer och tidningen VISaren är ”Sverigebäst”.

Intervjuverksamheten har varit framgångsrik och bland våra alster finns flera mycket värdefulla intervjuer.

VIS-logon kom till 1988.

1990 kom VIS årsbok – en raritet idag för dem som har den i sin ägo.

1992 fick en av VIS-styrelsens medlemmar, nämligen Kjell ”Keeper” Emanuelsson

Landstingets folkrörelsestipendium,

För 15 år sedan kom vår nuvarande ordförande in i VIS styrelse som ledamot. Sedan 10 år tillbaka är han ordförande.

Projekten i VIS har varit flertaliga. Några har varit mycket lyckosamma medan andra har fått svårt att få genomslagskraft.

Vårt kansli har i stort följt idrottsförbundets flyttningar runt om i Karlstad. De senaste åren har vi varit bofasta  på Löfbergs Lila Arena med kansli och utställningar.

Då Värmlands Idrottsförbund m.fl. vid halvårsskiftet flyttar till nya fräscha lokaler på Lagergrens gata 8 i Karlstad så flyttas vårt kansli dit medan utställningen blir kvar i Löfbergs Lila  Arena.

Under fjolåret fick Värmlands Idrottshistoriska Sällskap uppmärksamhet då VIS förärades Landstingets Folkrörelsestipendium på 25.000 kr.

Under åren har idrottshistoriska föreningar bildats i Karlskoga och Kristinehamn och i början av detta år har också en idrottshistorisk förening i Karlstad sett dagens ljus.

Kjell avslutade med att vi skall vara stolta över Värmlands Idrottshistoriska Sällskap och se ljust på framtiden.

 

Årsmötet leddes av Gunnar Törnqvist.

 

Efter förhandlingarna kåserade Anders Borgström över IF Götas 100-årsjubileum 2004.

 

STYRELSEN.

Alf Davidsson omvaldes till ordförande i Sällskapet. Omval för ytterligare två år blev det för Monica Råberg, Rolf Bylund, Lennart Sundberg och Ingvar Carlsson. Lennart Ekenberg har varit adjungerad ekonomikonsult.

Hedersledamöter sedan tidigare är James Falkman, Kjell Fredriksson och Orvar Grundström. Samtliga var med och bildade Värmlands Idrottshistoriska Sällskap.

Styrelsemöten. Under året har 11 styrelsemöten hållits:

2 februari, 8 mars,  29 mars (2 möten), 21 april,  4 juni, 6 juli, 6 augusti, 20 september, 3 november och 6 december.

Planeringskonferens. Innan styrelsemötet den 4 juni på Frykenstrand i Sunne genomfördes en planeringskonferens.

 

MEDLEMSTIDNINGEN  VISaren.

Med anledning av att VIS fyllde 20 år 2004 så var nr 1 av VISaren ett s.k. jubileumsnummer. Övriga nummer med tema och hemvist i Munkfors, Östra Värmland och Årjäng. I ”Årjängs-numret” fanns artiklar och bilder från Rikskonferensen.

 

MEDLEMMAR

Medlemsantalet vid  årskiftet  -02/-03       årsskiftet  -03/-04        och     årskiftet –04/05

Enskilda                             560                         568                              636                  

Ständiga                            139                         148                              153

Förbund                               26                           24                                22

Föreningar                         121                          98                              103

Totalt                                  846                         838                              914

 

IDROTTSCAFÉER.

Sällskapets caféverksamhet har besökt följande platser:

3 januari – Karlstad. På Värmlands museum. Tema idrottsfilmer. Cafévärd Kjell Fredriksson,

7 januari – Karlstad. På Värmlands museum. Tema Orientering. Cafévärd Rolf Bylund.

21 januari – Karlstad. På Värmlands museum. Rubrik: ” Nu ä dä på tia…” Tema att bilda en lokal idrottshistorisk förening i Karlstad. Cafévärdar Bertil Ackerot och Kjell Fredriksson.

Dessa tre första caféer på Värmlands Museum ingick i programmet för RF 100 år vars Riksutställning fanns på Värm lands museum fram till 17 januari.

28 januari - Forshaga.  Ett café med tonvikt på ishockeyn i Forshaga kommun. Vandringsutställningen VIS visar invigdes av kommunalrådet Angelica Rage. Cafévärd Lennart Sundberg

3 mars - Hagfors. Ett annorlunda café i samband med att Vandringsutställningen VIS visar invigdes. IK Viking bjöd in till ”VIKING-nostalgi” och där Lennart Sundberg och Håkan Halstensson representerade VIS.

27 april - Sunne. På begäran från f.d. ledamöter av Värmlands skolidrottsförbund inbjöd VIS till ett Skolidrottscafé på nybyggda Fryxellska skolan i Sunne. Tyvärr var det endast ett fåtal f.d. skolidrottsledare som mötte upp. Det blev dock en gemytlig sammankomst. Skolans rektor Ulf Olsson visade runt i de helt nya lokalerna. Cafévärd var Håkan Halstensson assisterad av Lennart Sundberg.

2 sept – Munkfors. Cafévärden Lennart Sundberg bjöd in till ett café där damidrotten framför allt inom friidrott, handboll och fotboll fick stort utrymme. Stor hjälp hade Lennart av ”hemmasonen” Anders Ajaxson. Cirka 100 personer mötte upp. Däribland 90-åringarna ”Rulle” Bergman och Gösta Jansson bägge stora idrottsprofiler inom värmländsk idrott.

7 oktober - Kristinehamn. I samband med ”målgången” för VIS visar vars slutmål var Kristinehamns kommun deltog Håkan Halstensson och berättade om utställningen och deltog i Christinehamns idrottsveteraners ordinarie månadsmöte vars program handlade om kraftsporten i kommunen med ”Starke Arvid” som dragplåster.

20 oktober - Karlstad. Karlstads idrottshistoriska förening inbjöd till ett Olympiacafé och flera ur VIS medlemsstock deltog som lyssnare. Ordförande Alf Davidsson framförde ett stort tack till KIS för deras initiativ och önskade god fortsättning i verksamheten i linje med VIS riktlinjer.

4 november - Karlstad. Värmlands Bandyförbund firade under året 70 år. I samband med ett bandycafé på Idrottens Hus utdelades en del förtjänsttecken till bandyns trotjänare och så avslutades detta med idrottshistoria i bandyns tecken. Rolf Bylund gratulerade jubilaren Värlands bandyförbund med att överlämna en gåva från VIS. Cafévärd Lennart Ekenberg.

8 november - Arvika. Cafévärd var Kjell "Keeper" Emanuelsson. Till caféet hade cirka 40 personer mött upp.

Tyvärr var övriga styrelseledamöter förhindrade att närvara och tanken om att ta upp frågan om återbildandet av en idrottshistorisk förening för Arvikaområdet fick uppskjutas till ett senare tillfälle.

8 december – Karlstad. Journalistcafé i Idrottens Hus med Bruno Thörnquist som cafévärd. Perman och Keeper deltog liksom de 25-tal personer som mött upp för att lyssna på journalisternas minnen.

 

 

 

 

 

LÖFBERGS LILA ARENA.

Under året har VIS kansli flyttat från LLA till Idrottens Hus på Lagergrens gata 8 i Karlstad.

Bertil Ackerot, James Falkman och Kenneth Jansson har lagt ned ett förtjänstfullt arbete med att leda verksamheten på kansliet och med tillsyn av utställningarna. Utställningarna har utvecklats ytterligare och våra statyer av idrottsprofiler är nu utplacerade i LLA.

Under stor del av året har kansliet varit bemannat. Styrelseledamoten Monica Råberg har via medverkan från AF i Karlstad varit anställd från 16 augusti.

Färjestads BK är en utmärkt samarbetspartner och samverkan mellan FBK och VIS fungerar väl.

 

HEMSIDAN

Hemsidan har förändrats under året och vår webbmaster Tomas Carlson tillsammans med Håkan Halstensson håller den uppdaterad. Under året har VIS tillsammans med Torsby kommun presenterat TORSBY Leken med ett kort i veckan. Ett lyckat drag som ökat intresset för vår hemsida.

 

OLYMPIABOKEN.

Boken om Värmlands olympier under 1900-talet blev färdig i november 2003. Det är ett dokument av stort idrottshistoriskt värde. Boken har sålts i cirka 150 exemplar under året. Dessutom har den använts som present i samband med diverse uppvaktningar.

Goda recensioner om boken har presenterats i Värmlandspressen.

 

BOKMÄSSOR.

I samband med bokmässorna i såväl Göteborg som Karlstad har VIS visat upp sig. Olympiaboken presenterades i Göteborg av Kjell Fredriksson och vid bokmässan i Karlstad

hade VIS en monter bemannad av flera av styrelsens medlemmar. Olympiaboken men också VISaren och vår verksamhet i övrigt presenterades. Flera medlemmar knöts till sällskapet vid dessa tillfällen.

 

VANDRINGSUTSTÄLLNINGEN - VIS Visar

Utställningen som startade i Säffle i april 2003 kom till Karlstad i samband med  Riksut-ställningen, RF 100 år, och fanns på Värmlands Museum fram till mitten av januari.

Efter Karlstad har VIS Visar visats i:

Forshaga      040128 – 040219,               Hagfors         040221 – 040319,

Sunne           040320 – 040415,               Munkfors       040417 – 040506,

Degerfors      040508 – 040621,               Årjäng            040625 – 040729,

Hammarö      040731 – 040826,               Karlskoga      040828 – 040923,

Kristinehamn                      040925 – 041025.

I Kristinehamn invigdes och välkomnades VIS visar i samband med att Christinehamns Idrottsveteraners ordinarie månadsmöte torsdagen den 7 oktober. Håkan Halstensson var på plats och berättade om utställningens framfart i Värmland och samtidigt markerade målgången för att VIS visar nu besökt samtliga Värmlands kommuner.

På de flesta platserna har någon myndighetsperson skött invigningen och engagemanget med kompletterande lokala utställningar har gett ett tillfredsställande besöksantal och god reklam för Värmlands Idrottshistoriska Sällskap.

 

RIKSKONFERENSEN

Kjell Fredriksson var VIS sammanhållande kraft för genomförandet av rikskonferensen den11-12 september. Övriga i kommittén var Alf Davidsson, Bertil Ackerot, Rolf Bylund och Björn Olestig. Mona blev som anställd adjungerad till kommittén. 80 delegater från olika delar av landet deltog i konferensen.

En väl genomförd konferens med ett stort jobb som kansliet och kommittémedlemmarna lagt ned med konferensens förberedelser och genomförande.

Många deltagare på konferensen uttryckte sin stora tacksamhet för ett väl sammansatt  program och en perfekt genomförd konferens.

Bidrag för konferensens genomförande har VIS erhållit från Karlstads kommun, Region Värmland. Och SCIF ( Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande).

VISaren  4/-04 innehöll referat och rapport från konferensen och samtliga deltagare har fått varsitt ex. av VISaren sig tillsänt.

 

IDROTTSHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET

Under konferensen i Karlstad bildades Idrottshistoriska riksförbundet där VIS-ordföranden Alf Davidsson blev en av ledamöterna i dess första förbundsstyrelse.

 

LOKALA FÖRENINGAR

VIS strävan är att lokala idrottshistoriska sammanslutningar bildas. Under året blev Karlstads Idrottshistoriska Förening verklighet. De liksom de redan etablerade Karlskoga Idrottshistoriska Förening och Christinehamns Idrottsveteraner har regelbundna träffar till gagn för lokalidrottens historia. Det under året genomförda VIKING-nostalgin i Hagfors ger oss hopp om en idrottshistorisk etablering i Hagfors med omnejd. Vad händer i Arvika? Vad händer i Ditt närområde? VIS ställer upp och hjälper till förutsatt att det lokala engagemanget finns.

 

TACK

Till alla som under året på olika sätt medverkat till att VIS ånyo kunnat genomföra ett år fyllt av framgångsrik verksamhet.

Till våra bidragsgivare Region Värmland,  Landstinget i Värmland, Örebro läns Landsting, Karlstads kommun  och övriga kända och okända donatorer.

Till Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Värmland som stöttat oss både ekonomiskt och på annat sätt.

Till Värmlands kommuner och våra annonsörer som gjort utgivningen av tidningen VISaren möjlig.

Till personalen på vårt kansli.

Till Färjestads BK, personalen i Löfbergs Lila Arena och på FBK:s kansli för ett fint och givande samarbete

 

SLUTORD.

VIS tjugonde verksamhetsår har varit fyllt av aktivitet. Så kommer det att vara också i fortsättningen. Två projekt är aktuella . Rolf Bylund håller på att intervjua värmländska idrottsprofiler från olika tidsepoker inom samma idrottsgren. Avsikten är att visa den för-

ändring som idrotten genomgått. James Falkman arbetar med en sammanställning över

framstående värmländska idrottsutövare från förr och nu. Resultaten av båda projekten

kommer att redovisas i bokform. Lokala organisationer skall byggas upp. SDF aktiveras.

Verksamheten kommer också att planeras mera långsiktigt.

 

 Alf Davidsson,                       Håkan Halstensson,                   Monica Råberg,  

  

Bertil Ackerot,                          Rolf Bylund,                        Ingvar Carlsson, 

 

 Kjell Emanuelsson,             Kenneth Jansson        och       Lennart Sundberg