För att läsa hela notisen klicka på bilden.

Lars Gustavsson
1941 - 2002
Lars Gustavsson 1941-2002, foto: Värmlands Idrottsförbund

Lars Gustavsson avled i en ålder av 60 år. Han var anställd av Värmlands Idrottsförbund som utvecklingschef. Han var Värmlands Idrottshistoriska Sällskaps förste ordförande från 1984-88. Vid årsmötet 1988 avgick han som ordförande och blev sällskapets förste ständige medlem. År 1990 blev han hedersledamot i VIS.

Minnestext av hedersledamoten Kjell Fredriksson:
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap bildades den 31 mars 1984. Det var tretton eldsjälar som då ansåg tiden mogen för att starta en en idrottshistorisk förening i Värmland. Det var flera orsaker till att intresset för den värmländska idrottshistorien var stort 1983-84. År 1983 hade Värmlands Idrottsförbund firat sitt 75-årsjubileum bland annat med att i samarbete med Värmlands Museum sommaren 1983 anordna en idrottsutställning på museet. Museets årsbok för 1984, "Idrott i Värmland" innehöll många idrottshistoriska artiklar och en programartikel "Värmlands idrottshistoriska förening - vad ska den syssla med?".

Det var helt självklart att det var Lars Gustavsson som utsågs till den förste ordföranden i Värmlands Idrottshistoriska Sällskap. Han hade från idrottssidan ansvarat för utställningen på Värmlands Museum och han hade också som adjungerad i redaktionskommittén hjälpt till att välja ut medarbetarna i årsboken. Själv skrev Lars den viktiga artikeln "Värmländsk idrott 75 år".

De första åren är alltid kritiska i en nystartad förening. För oss i VIS var det utomordentligt värdefullt att då ha Lars Gustavsson som ordförande därför att han var så kunnig, engagerad, driftig och entusiasmerande. Dessutom var det värdefullt för VIS att genom Lars redan från början ha nära kontakter med Värmlands Idrottsförbund (något som ytterligare förstärktes genom att James Falkman och Orvar Grundström ingick i vår styrelse).

Jag hade personligen lärt känna Lars under de idrottshistoriska projekten 1983 och arbetade sedan tillsammans med honom i VIS ledning under några år. Lars var en mycket driftig ledare men också en varmhjärtad kamrat!

Både Lars och jag lämnade över ansvaret för VIS till nya kämpar och blev utsedda till hedersledamöter. Som hedersledamot var Lars lika idrottshistoriskt aktiv och engagerad. Jag hade flera samtal med Lars nu i vinter inför den omfattande föryngring av styrelsen, som skulle ske vid årsmötet i mars. Lars hjälpte valberedningen på ett konkret sätt i dess arbete med att få fram styrelseledamöter.

Under Lars tid som ordförande utvecklade vi inom VIS vår modell med idrottshistoriska caféer till något som blev till ett föredöme för andra som arbetade med idrottshistoria i landet. Men Lars hade alltid en vision att vi också skulle ha ett idrottshistoriskt museum i Värmland. Genom tillkomsten av Löfbergs Lila Arena gavs förutsättningar för att åtminstone delvis förverkliga denna vision. Det var självklart Lars tillsammans med Bertil Ackerot och James Falkman kom att ingå i den projektgrupp inom VIS som arbetade med den frågan.

Jag kom att mycket konkret återuppleva arbetsgemenskapen med Lars nu i mitten av april, när vi tillsammans deltog i ett idrottshistoriskt seminarium i Skövde inför RF:s och den samlade idrottsrörelsens 100-årsjubileum nästa år. Vi diskuterade också ingående den projektplan "Lokal idrottshistoria", som Lars snabbt skrivit ihop och skickat in till RF. Jag tyckte att projektplanen var väl ambitiös och så hade vi en givande diskussion som i gamla tider.

Lars Gustavsson har gjort utomordentligt viktiga insatser för Värmlands Idrottshistoriska Sällskap. För detta ska vi med stor tacksamhet minnas honom. Vi ska också i hans anda arbeta vidare med de nu aktuella stora uppgifterna i det idrottshistoriska minimuseet i Löfbergs Lila Arena och i projekten "Lokal idrottshistoria" inför RF:s 100-årsjubileum.

Lars satt ordförande vid vårt årsmöte den 25 mars i år. På så sätt slöts en cirkel inom VIS. En marsdag för arton år sedan hade han med ett klubbslag konstituerat Värmlands Idrottshistoriska Sällskap.

Vi inom Värmlands Idrottshistoriska Sällskap hedrar Lars Gustavssons minne bäst genom att se till att det även i framtiden hörs klubbslag från VIS årsmöten och att vi i VIS inte förtröttas i det idrottshistoriska arbetet.

Kjell Fredriksson

Stöd Lars Gustavsson minnesfond

Senast uppdaterad 2003-02-11